David Baum

David Baum

Innovation Advisor,
TRENDONE GmbH